OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

I. Všeobecné ustanovení

 

Společnost Pavel Kopčaj, IČ:  47970383, se sídlem Frýdecká 13a/489, 736 01 Havířov – Bludovice Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, poskytuje služby v oblasti otevřených  vzdělávacích kurzech a poradenství  v oblastech  strategického  řízení,aplikací spirálového managementu, restrukturalizace firem, strategii rozvoje podnikové kultury, kultivaci a řízení lidských zdrojů. e-learmingu,  a prodeje odborného digitálního datového nosiče (DVD). 

Tyto obchodní podmínky /dále jen OP / se vztahují na nákup  kurzu nebo DVD nosiče a řídí se právními řádem České republiky zejména  Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.a Občanským zákoníkem č, 121/2000 Sb. /dále jen OZ/

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.Vymezení pojmů

 

 • PRODÁVAJÍCÍ je organizátor kurzů, je členem týmu společnosti Silma,  která vyvinula jedinečné know-how, shrnuté pod názvem Spirálový management.
 • SLUŽBA je jakýkoliv vzdělávací kurz nabízený na stránkách eshop.silma.cz
 • KUPUJÍCÍ je účastník kurzu.
 • KUPNÍ SMLOUVA se uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Vzniká na základě objednávky kupujícího, vložením do elektronického nákupního košíku (dále košíku) zvoleného produktu kurzu či DVD a to na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen webové rozhraní)  eshopu Silma, vyplněním objednávkového formuláře a dalších náležitostí v košíku webového rozhraní a následným odesláním,  a jejím přijetím, převzetím prodávajícím.
 • PŘEDMĚTEM plnění je vybraný kurz v rozsahu popsaném prodávajícím na  webových stránkách www.silma.cz
 • PRODUKT je jednotlivý odborných kurz obsahově popsaný na veřejně přístupných stránkách prodávajícího www.silma.cz

 

III.Objednávky, přihlášky, registrace

 

 • Přihlášky- nákupy se přijímají nejpozději  5 pracovních dnů před zahájením kurzu. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.
 • Přihláška a objednávka na vzdělávací kurzy je uskutečněna prostřednictvím nákupu  vybraného produktu kurzu na našem eshopu prostřednictvím elektronického košíku ve webovém rozhraní, vyplněním náležitostí v košíku a odesláním produktu v košíku.
 • V nákupním košíku webového rozhraní se dá vybraný vzdělávací kurz kdykoliv měnit až do okamžiku odeslání objednávky, požadavku.
 • Po objednání  přes e-shop--------------, vám přijde na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden.
 • Přihláška, objednávka se stává registrovanou po uskutečnění bankovního převodu  a připsání ceny kurzu na náš účet. Rezervace termínu je tak po zmíněné transakci automatická. V případě velkého zájmu o konkrétní termín se rezervuje místo v kurzu vždy po připsání platby na účet a v pořadí, v jakém platby došly.
 • Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od  uhrazení  ceny  kurzu / připsání na náš účet . Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.
 • Faktura vám bude zaslána po připsání platby za kurz na bankovní účet.
 • Kupující si je vědom, že je povinný všechny údaje ve webovém rozhraní a objednávkovém formuláři uvádět pravdivé a při jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím ve webovém rozhraní jsou prodávajícím považovány za správné.
 •          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku a to při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Ceny kurzů a DVD

 

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH i bez DPH platné dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) 

Úhrada ceny probíhá výhradně bankovním převodem.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci. U vedené ceny kurzů jsou konečné.

K ceně DVD se připočítává cena nákladů na dodání a balení. Tato výše a informace je aktuálně uvedena ve webovém rozhraní.

 

V. Stornovací podmínky

 

Veškeré změny a případná storna přijímáme pouze písemně.

Bezplatné storno přijímáme:

 • nejpozději  14 den po uzavření kupní smlouvy - využitím práva kupující k odstoupení od smlouvy i bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku
 • v případě, že provozovatel bude ze zvlášť vážných provozních důvodů kurz muset zrušit

Již hrazená cena- suma, vám bude vrácena v plné výši zpět na bankovní účet do 14 dní.

  

Po tomto termínu není-li důvodem odstoupení kupujícího od smlouvy porušení povinností prodávajícího stanovené smlouvou nebo odstoupí-li prodávající od smlouvy před zahájením kurzu z důvodu porušení povinnosti kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu odstupné na již vzniklé náklady ve výši:

 • do 30. dne před zahájením kurzu  10 % z konečné ceny kurzu
 • od 29. dne do 15. dne před před zahájením kurzu  20 % z konečné ceny kurzu
 • od 14. dne do 8. dne před před zahájením kurzu 50 % z konečné ceny kurzu
 • od 7. dne do 3. dne před před zahájením kurzu 75 % z konečné ceny kurzu
 • od 2. dne a v případě, že se účastník nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

 

VI. Ostatní informace k organizaci kurzů

 

Prodávající 

Kurzy jsou pořádány ve školícím centru  Ostrava, středisku  Silma, na kraji města  8 km od centra, v Rychvaldě, Úvozní  5, 735032

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky. 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Kupující bere na vědomí povinnost uvádět jen pravdivé osobní údaje- dle OZ. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost ------- může z důvodu naplnění kapacity kurzu od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají již zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

U  vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“.

Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na  kurzu.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  navíc specifika DVD

 

I. Naše DVD jsou dle zákona o autorských a ochranných právech chráněna zákonem 121/2000 Sb. Je zakázáno bez povolení autora je rozmnožovat, půjčovat a dále zveřejňovat atd. Slouží pouze pro soukromé potřeby jednotlivce- kupujícího.

 

II. Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu zaplatit také náklady spojení s balením a dodáním DVD, není li uvedeno jinak rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním DVD.

 

III. Přeprava a dodání DVD

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že prodávána věc je ve shodě s kupní smlouvou a že věc je bez vady. Toto se řídí ustanovením 612 občanského zákoníka. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

SPOLEČNÁ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

I. Odstoupení od smlouvy

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, nebo ve vzorovém formuláři.

 

II. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

 • Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností -------.v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností ------------ a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně případného pořízení a následnému publikování fotografie a videozáznamu své osoby z účasti na kurzu). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci poskytnout.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností ------ na poskytnutou elektronickou adresu.
 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti ------- může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti -------------

III. Závěrečná ustanovení 

 

Znění těchto obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

Smluvní strany vyvinou maximální úsilí při případných sporech plynoucích z hora uvedených vyřešit dohodou.

Kupující má právo  v rámci mimo soudního řešení se ve smyslu zákona 378/2015 obrátit na Českou obchodní inspekci. Podrobný popis naleznete na jejich stránkách www.coi.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle občanského zákoníku a nabývají účinnosti dne 21.2.2017